Producer Plus - £895.00

PRODUCER PLUS – Have you got the makings of a Super Producer?

DV Talent’s pioneering ‘Producer Plus’ training programme is back …..

This Scheme is designed to develop the next generation of senior production talent in Wales for producing network and other series.

This unique course will run over several months from September 2014 – April 2015 (part time) and involves a week of practical training, workshops and masterclasses followed by three weekend sessions (one in London) and one-on-one mentoring.

It will be taught by some of the most influential programme-makers and execs of recent years - including Robert Thirkell, Linda Clifford, Vicky Hamburger and Patrick Uden  – with access to key commissioners and execs, it is designed to give the crucial creative, editorial and managerial skills needed to produce network series with confidence.

 

Duration                     11 days over several months
Class size:                   10

Cost:                              £895 plus Vat

Grants available for up to £800 – Creative Skillset Cymru

APPLICATIONS FOR THE PRODUCER PLUS SCHEME ARE NOW OPEN! - Deadline is Monday 8th September @ Noon

To be eligible you must live and/or work in the Convergence areas. These are Isle on Anglesey, Gwynedd, Conway, Denbighshire, Ceredigion, Carmarthenshire, Pembrokeshire, Swansea, Neath Port Talbot, Bridgend, Merthyr Tydfil, rhondda Cynon Taff, Torfaen, Caerphilly, Blaenau Gwent.

If you are unsure about your eligibility, please email training@dvtalent.co.uk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To apply for the course, please fill out the below in either english or welsh -

Application Form: English (Download) / Welsh (Download)

Diversity and Monitoring Questionnaire: English (Download) / Welsh (Download)

De-minimis FormEnglish (Download) / Welsh (Download)

Participant Enrolment Form:  English (Download) / Welsh (Download)

In addition to the 4 forms above, please also provide us with an up to date CV, and proof of eligible address.

Applications need to be sent to training@dvtalent.co.uk

Email or call 0207 267 2300 should you have any questions. 

 

‘PRODUCER PLUS’ – A oes gennych chi’r gallu i fod yn Gynhyrchydd Ardderchog ...?

Mae rhaglen hyfforddiant arloesol ‘Producer Plus’ DV Talent yn ôl…..

Dyluniwyd y cynllun hwn i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dalent uwch gynhyrchu yng Nghymru i gynhyrchu cyfresi rhwydwaith a chyfresi eraill.

Cynhelir y cwrs unigryw hwn dros sawl mis rhwng Medi 2014 – Ebrill 2015 (rhan amser) a bydd yn cynnwys wythnos o hyfforddiant ymarferol, gweithdai a dosbarthiadau meistr wedi’i dilyn gan dair sesiwn penwythnos (un yn Llundain) a sesiynau mentora un i un.

Caiff ei addysgu gan rai o wneuthurwyr rhaglenni a gweithredwyr mwyaf dylanwadol y blynyddoedd diwethaf - yn cynnwys Robert Thirkell, Linda Clifford, Vicky Hamburger a Patrick Uden  - a gyda mynediad i gomisiynwyr a gweithredwyr allweddol,  mae wedi’i ddylunio i roi’r sgiliau creadigol, golygyddol a rheolaethol hollbwysig sydd eu hangen i gynhyrchu cyfresi rhwydwaith yn hyderus.

 

Hyd11 diwrnod dros sawl mis
Maint y dosbarth: 10
Cost:   £895 a TAW

This scheme is funded by Creative Skillset Cymru, in partnership with S4C, TAC and the European Social Fund through the Welsh Government - participant fees are a fraction of the real cost

Ariennir y cynllun gan Creative Skillset Cymru mewn partneriaeth ag S4C, TAC a Chronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Who it's for?

Producers, directors, junior series producers and others in a senior production role.

Ar gyfer pwy y mae?

Cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, is gynhyrchwyr cyfresi ac eraill mewn uwch rolau cynhyrchu.

Pre-requisites

You will need to have a proven track-record at producer level or the equivalent. 

Rhagofynion

Bydd angen hanes profedig arnoch ar lefel cynhyrchydd neu gyfatebol. 

Outcomes

By the end of the course, delegates will have a set of tools to help them put together and manage large production teams more effectively; run edits and build a narrative arc across a series; understand - and therefore be better able to manage - the logistics involved in a series, including budgets and schedules; have a better appreciation of the relationship between a Series Producer, Commissioner and Exec Producer/ MD; troubleshoot common problems Series Producers face on productions, and be more confident in handling key talent. 

Canlyniadau

Erbyn diwedd y cwrs bydd gan gynadleddwyr set o offer i’w helpu i sefydlu a rheoli timau cynhyrchu mawr yn fwy effeithiol; cynnal golygu ac adeiladu trefn naratif ar draws cyfres; deall – a gallu rheoli’n well – logisteg cyfres, yn cynnwys cyllidebau ac amserlenni; gwell gwerthfawrogiad o’r berthynas rhwng Cynhyrchydd Cyfres, Comisiynydd a Chynhyrchydd Gweithredol/RhG; datrys problemau cyffredin y mae Cynhyrchwyr Cyfres yn eu hwynebu ar gynyrchiadau, a bod yn fwy hyderus wrth ymdrin â thalent allweddol. 

Course Content

 • Storytelling and shaping the series 
 • Managing people and effective leadership
 • Handling talent and picking the right team
 • Money matters - understanding and managing production budgets 
 • Audiences and scheduling
 • Successful development and pitching for network commissions
 • Producing 360-degree commissions
 • Exclusive access to key commissioners and channel controllers 

 

Mae cynnwys allweddol y cwrs yn cynnwys:

 • Adrodd stori a llunio’r gyfres
 • Rheoli pobl ac arweinyddiaeth effeithiol
 • Trin talent a dewis y tîm cywir
 • Materion ariannol – deall a rheoli cyllidebau cynhyrchu
 • Cynulleidfaoedd ac amserlennu
 • Datblygu llwyddiannus ac ymgeisio ar gyfer comisiynau rhwydwaith 
 • Cynhyrchu comisiynau 360-gradd
 • Mynediad unigryw i gomisiynwyr allweddol a rheolwyr sianel 

 

Venue & Times

Location:  TBC

Three will be in Wales (Locations tbc) and one in London 

Bydd 4 set o sesiynau hyfforddiant rhwng Medi 2014 ac Ebrill 2015.  Bydd 3 ohonynt yng Nghymru (lleoliadau i’w cadarnhau) ac  1 yn Llundain.

 

Tutors

The tutors are experienced Exec Producers, together with specialist speakers and commissioners.

Tiwtoriaid

Mae’r tiwtoriaid yn Gynhyrchwyr Gweithredol profiadol, ynghyd â siaradwyr arbenigol a chomisiynwyr.  

FAQs

Do I need to bring anything to the course?
It’s advisable to bring a pen and some notepaper. Otherwise, all you need is a receptive mind and your energy and enthusiasm.

A oes angen i mi ddod ag unrhyw beth gyda mi i’r cwrs?
Mae’n syniad da dod â beiro a phapur ysgrifennu. Fel arall, yr unig bethau fydd eu hangen arnoch fydd meddwl agored i syniadau a’ch egni a brwdfrydedd.

Is lunch provided?
We keep you replenished with teas, coffee, biscuits and fruit. We don’t provide lunch – although there are a number of sandwich shops, cafes, restaurants close by, as well as a supermarket.

A ddarperir cinio?
Byddwn yn darparu digonedd o de, coffi, bisgedi a ffrwythau. Nid ydym yn darparu cinio - er bod nifer o siopau brechdanau, caffis, a bwytai gerllaw, yn ogystal ag archfarchnad.

What if I have to cancel?
If you cancel more than 10 working days before the course date, you will get a full refund. If you cancel with less notice, or once the course has been confirmed the full course fees are still due. We will however endeavour to get you onto to a future course as and when we have a spare space. Although this cannot be guaranteed and will usually involve you being offered the place at short notice, we have a great track record of making sure people get their training – even it takes a bit of time.

Beth os bydd angen i mi ganslo?
Os byddwch yn canslo mwy na 10 diwrnod gwaith cyn dyddiad y cwrs, cewch ad-daliad llawn. Os byddwch yn canslo gan roi llai o rybudd, neu ar ôl i’r cwrs gael ei gadarnhau bydd ffioedd llawn y cwrs (100%) yn ddyledus. Byddwn fodd bynnag yn ceisio cael lle i chi ar gwrs yn y dyfodol pan fydd lle gwag gennym. Er na ellir cadarnhau hyn a bydd fel arfer yn golygu y cewch gynnig lle ar fyr rybudd, mae hanes da gennym o sicrhau bod pobl yn cael eu hyfforddiant - hyd yn oed os yw’n cymryd ychydig o amser.

What others say about this course

You can read producer, Paul Symonds's experience of the scheme here-   Paul Symonds- Real life stories 

Past attendees have said –

“A must for those who want to make great programmes. An opportunity to meet those at the top of their game.”

Gareth Vaughan Jones, Producer

“Hearing from several different Series Producers who have come from very experienced backgrounds was a real privilege”

Nicky Thomas, Producer

“Excellent content and well run. Producer Plus teaches you what you thought you knew but didn’t really know”

Mei Williams, Producer 

 

Gallwch ddarllen am brofiad y cynhyrchydd Paul Symonds o’r cynllun

Mae mynychwyr blaenorol wedi dweud –

“Angenrheidiol i’r rheini sydd am wneud rhaglenni gwych. Cyfle i gwrdd â’r goreuon yn y maes.”

Gareth Vaughan Jones, Cynhyrchydd

“Roedd clywed gan sawl gwahanol Gynhyrchydd Cyfres sydd wedi dod o gefndiroedd profiadol iawn yn fraint arbennig”

Nicky Thomas, Cynhyrchydd

“Cynnwys ardderchog ac wedi’i gynnal yn dda. Mae Producer Plus yn addysgu i chi y pethau yr oeddech yn meddwl eich bod yn gwybod, ond nad oeddech yn eu gwybod mewn gwirionedd”

Mei Williams, Cynhyrchydd

 

 


£895.00


Sorry, this product is currently out of stock, more coming soon.


Back to Producing, Career Development, Business & Management

bannerlogos2.png

Logos7.png

Logos1.png

Logos6.png

Logos5.png

Logos4.png

Logos3.png

Logos2.png

Dynamic Layout